اول ایمنی بعد کار

کلینیک مدرن برای حفاظت نیروی انسانی خود از تمام مراجعین خود تست رایگان کرونا میگیرد.

تماس با ما :