بسیاری از افراد بر این تفکر هستند که بهداشت دهان تنها مربوط به رعایت بهداشت دندان هاست و از بهداشت لثه های خود غافل میشوند. در نتیجه این غفلت که باعث تجمع میکروارگانیسم ها و پلاک های میکروبی و پلاک های غذایی میشود بیماری های لثه و عفونت های لثه را به همراه دارد.